மக்களுக்கு மக்கள்பற்றிய விபரங்கள்
  • முழு நடமாட்டக் கட்டுப்பாட்டு ஆணைக் காலகட்டத்தில் கூடுதல் ஆதரவும் உதவியும்  தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வாலர்களை மிகவும் எளிமையான முறையில் நேரடியாக உதவிக் கோருபவர்கள் தொடர்புக்கொள்வதற்காக ‘மக்களுக்கு மக்கள்’ எனும் சமூக முயற்சியை இராகா அதன் அகப்பக்கம் வாயிலாக அறிமுகப்படுத்துகிறது.
  • நன்கொடையாளர் அல்லது தன்னார்வாலராகப் பதிவுச் செய்ய, கீழ்க்காணும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
    • இப்போது முதல் raaga.my வழியாகப் பதிவுச் செய்யக.
    •  உங்களைப் பற்றிய விவரங்களையும், நீங்கள் எவ்வாறு உதவலாம் என்பதற்கானச் சுருக்கமான விளக்கத்தையும் பதிவுச் செய்யக.
  • உதவிக் கோருபவர்கள் பதிவுச் செய்த நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வாலர்களை நேரடியாகத் தொடர்புக் கொள்வர்.